Fundusze Europejskie

Opłaty

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU NR 4 W OLEŚNICY

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6 00 - 17 00.
 2. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowanych w godzinach od 700 do 1200 od poniedziałku do piątku, wykluczając dni ustawowo wolne od pracy, płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przekraczających wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie, w zadeklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnym z deklaracją złożoną w potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola, bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 4. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną. Przedszkole nie zapewnia odrębnych wymogów żywieniowych.
 5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia oraz dzienna stawka żywieniowa określone zostały przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, obecnie stawka żywieniowa wynosi 10 zł.
 6. Dzienna stawka żywieniowa uzależniana jest od aktualnych cen produktów żywnościowych i może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.
 7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za żywienie nie pobiera się pod warunkiem, że rodzic/opiekun prawny poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 730.
 8. W przypadku niezgłoszenia nieobecności rodzic/opiekun prawny ponosi koszt żywienia za każdy niezgłoszony dzień nieobecności dziecka.
 9. Nieobecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun prawny może zgłosić: wysyłając mail przez e-dziennik, telefonicznie,osobiście u nauczyciela grupy (np. w przypadku, gdy rodzic wie wcześniej o terminie nieobecności dziecka).
 10. Za żywienie rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę „z dołu” w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.
 11. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty za świadczenie usług ponad postawę programową.
 12. Miesięczna opłata za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową ustalana jest na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, który jest rejestrowany przez system elektroniczny (ewidencja przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola).
 13. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje nieodpłatnie dwie karty rejestracji pobytu dziecka (do zwrotu po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu).
 14. Nie należy umieszczać na kartach żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 15. W przypadku uszkodzenia bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty (tj. koszt karty powiększony o koszt przesyłki).
 16. Bieg czasu pobytu dziecka liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego wejścia do wyjścia dziecka z przedszkola.
 17. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie zarejestruje momentu wejścia i wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia placówki (od godz. 6 00 do 17 00).
 18. Koszt jednej godziny świadczenia usług w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne ustalony Uchwałą Rady Miasta Oleśnica Nr LV/562/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. - wynosi 1,30 zł.
 19. Opłatę opisaną w § 2 ust. 7 pobiera się w godzinach od 6 00 do 7 00 oraz od 12 00 do 17 00 za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z tych świadczeń.
 20. Na podstawie w/w uchwały oraz złożonego oświadczenia rodzic może wnieść o obniżenie opłaty, o której mowa w § 2 ust. 5, o: 25 % - z uwagi na posiadanie na utrzymaniu trojga dzieci; 30 % - z uwagi na posiadanie na utrzymaniu czworga i więcej dzieci (dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do końca 24 roku życia).
 21. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do: wniesienia w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie, opłaty określonej w  2 ust. 7 oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia; termin płatności oznacza dzień uznania rachunku bankowego kwotą przelewu (wpływ na konto).
 22. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się dokonywać wpłat na podstawie informacji udzielonej przez przedszkole (kwitariusz) w formie przelewu na indywidualny rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy.
 23. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), mogą skorzystać z usług przedszkola dyżurującego.
 24. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola dyżurującego określa Procedura organizacji zajęć w miesiącach wakacyjnych.
 25. Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych.
 26. W przypadku zalegania z opłatami za okres powyżej 1 m-ca dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń i skreślić dziecko z listy przedszkolaków.
 27. Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.
 28. W okresie świąt i wydłużonych weekendów planowane nieobecności dzieci należy zgłaszać z wyprzedzeniem 3-dniowym (dni robocze).
 29. Praca przedszkola w wyżej wymienionych dniach uzależniona jest od liczby dzieci. Zgodnie ze Statutem Przedszkola, aby uruchomić oddział, musi być obecnych 10 dzieci. Dyrektor na 2 dni przed dniami wolnymi zobowiązany jest podać rodzicom informację o pracy przedszkola.
 30. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do odbierania dziecka w ustalonych godzinach pracy przedszkola.
 31. Za niewywiązanie się z obowiązku odebrania dziecka w godzinach pracy przedszkola usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela (zgodnie z obowiązującą stawką godzinową), który pozostał w czasie ponadwymiarowym w pracy.
 32. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może odstąpić od pobrania dodatkowej opłaty, o której mowa w § 7 ust. 2.
 33. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka powyżej 14 dni oraz poinformowania przedszkola w przypadku rezygnacji z usług przedszkola, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
 34. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 września 2023 r.

 

 

do góry