Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU (..)

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 4 W OLEŚNICY

30 Sierpnia 2021

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU NR 4 W OLEŚNICY

 

 • 1

 

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6 00 - 17 00.

 

 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

1) bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie, realizowanych w godzinach od 700 do 1200 od poniedziałku do piątku, wykluczając dni ustawowo wolne od pracy,

2) płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przekraczających wymiar bezpłatnych 5 godzin dziennie, w zadeklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnym z deklaracją złożoną w potwierdzeniu woli przyjęcia dziecka do przedszkola,

3) bezpieczeństwa w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne korzystanie z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 

 1. W przedszkolu przygotowywane są posiłki dla dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną. Przedszkole nie zapewnia odrębnych wymogów żywieniowych.

 

 1. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia oraz dzienna stawka żywieniowa określone zostały przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, obecnie stawka żywieniowa wynosi 7 zł.

 

 1. Dzienna stawka żywieniowa uzależniana jest od aktualnych cen produktów żywnościowych i może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego.

 

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za żywienie nie pobiera się pod warunkiem, że rodzic/opiekun prawny poinformuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godz. 730.

 

 1. W przypadku niezgłoszenia nieobecności rodzic/opiekun prawny ponosi koszt żywienia za każdy niezgłoszony dzień nieobecności dziecka.

 

 1. Nieobecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun prawny może zgłosić:
 • wysyłając mail przez e-dziennik,
 • telefonicznie,
 • osobiście u nauczyciela grupy (np. w przypadku, gdy rodzic wie wcześniej o terminie nieobecności dziecka).

 

 1. Za żywienie rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę „z dołu” w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

 

 1. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty za świadczenie usług ponad postawę programową.

 

 • 2

 

 1. Miesięczna opłata za świadczenie usług wykraczających poza podstawę programową ustalana jest na podstawie ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, który jest rejestrowany przez system elektroniczny (ewidencja przyjścia i wyjścia dziecka z przedszkola).

 

 1. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje nieodpłatnie dwie karty rejestracji pobytu dziecka (do zwrotu po zakończonej edukacji dziecka w przedszkolu).

 

 1. Nie należy umieszczać na kartach żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.

 

 1. W przypadku uszkodzenia bądź zgubienia karty rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poniesienia kosztów związanych z zakupem nowej karty (tj. koszt karty powiększony o koszt przesyłki).

 

 1. Bieg czasu pobytu dziecka liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego wejścia do wyjścia dziecka z przedszkola.

 

 1. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie zarejestruje momentu wejścia i wyjścia dziecka, czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia placówki (od godz. 6 00 do 17 00).

 

 1. Koszt jednej godziny świadczenia usług w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne ustalony Uchwałą Rady Miasta Oleśnica Nr XXXIX/343/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmienioną Uchwałą Nr XLII/373/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r, która została zmieniona Uchwałą Nr VIII/81/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 31 maja 2019 r. - wynosi 1 zł.

 

 

 1. Opłatę opisaną w § 2 ust. 7 pobiera się w godzinach od 6 00 do 7 00 oraz od 12 00 do 17 00 za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z tych świadczeń.
 2. Na podstawie w/w uchwały oraz złożonego oświadczenia rodzic może wnieść o obniżenie opłaty, o której mowa w § 2 ust. 5, o:
 • 25 % - z uwagi na posiadanie na utrzymaniu trojga dzieci;
 • 30 % - z uwagi na posiadanie na utrzymaniu czworga i więcej dzieci (dzieci do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do końca 24 roku życia).

 

 • 3

 

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do:
  • wniesienia w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie, opłaty określonej w  2 ust. 7 oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia.
  • termin płatności oznacza dzień uznania rachunku bankowego kwotą przelewu (wpływ na konto).

 

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się dokonywać wpłat na podstawie informacji udzielonej przez przedszkole (faktura, e-dziennik) w formie przelewu na rachunek o numerze 96 9584 0008 2001 0001 4368 0007 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy.

 

 • 4

 

 1. W wyjątkowych sytuacjach rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dziecku w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień), mogą skorzystać z usług przedszkola dyżurującego.

 

 1. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola dyżurującego określa Procedura organizacji zajęć w miesiącach wakacyjnych.

 

 • 5

 

 1. Za zwłokę we wnoszeniu opłat przedszkole naliczy odsetki w wysokości jak od zaległości podatkowych.

 

 1. W przypadku zalegania z opłatami za okres powyżej 1 m-ca dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń i skreślić dziecko z listy przedszkolaków.

 

 1. Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności

budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

 

 • 6.

 

 1. W okresie świąt i wydłużonych weekendów planowane nieobecności dzieci należy zgłaszać z wyprzedzeniem 3-dniowym (dni robocze).

 

 1. Praca przedszkola w wyżej wymienionych dniach uzależniona jest od liczby dzieci. Zgodnie ze Statutem Przedszkola, aby uruchomić oddział, musi być obecnych 10 dzieci. Dyrektor na 2 dni przed dniami wolnymi zobowiązany jest podać rodzicom informację o pracy przedszkola.

 

 • 7

 

 1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do odbierania dziecka w ustalonych godzinach pracy przedszkola.

 

 1. Za niewywiązanie się z obowiązku odebrania dziecka w godzinach pracy przedszkola usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczyciela (zgodnie z obowiązującą stawką godzinową), który pozostał w czasie ponadwymiarowym w pracy.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może odstąpić od pobrania dodatkowej opłaty, o której mowa w § 7 ust. 2.

 

 • 8

 

Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka powyżej 14 dni oraz poinformowania przedszkola w przypadku rezygnacji z usług przedszkola, z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

 

 • 9

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 września 2020 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Przedszkole nr 4 z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 4, 56-400
 • naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Korzuch i można skontaktować się z nią przez e-mail
 • celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest przeprowadzenie naboru do przedszkola, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 150 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2020 poz. 910);
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie wniosku;
 • dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres edukacji w przypadku przyjęcia do placówki lub przez okres jednego roku w przypadku nieprzyjęcia - z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910);
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie

 

do góry